top of page

Przetwarzanie danych osobowych klientów, kontrahentów i gości

Przetwarzanie danych osobowych klientów, kontrahentów i gości

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego jest L.I. Invest Company
Sp. z o.o. , ul. Szosa Kępińska 1, 56-500 Syców, o nadanym nr NIP 9111904465 (dalej jako Spółka lub
Administrator).
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany
powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@liic.eu
3. Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
4. W stosunku do Państwa danych, które przetwarzamy, mają Państwo następujące prawa: żądania od
Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; żądania od
Administratora sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych; żądania od Administratora
usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
Państwa danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
przenoszenia Państwa danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w
jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgodę można w każdej chwili wycofać bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku osób fizycznych oraz przedsiębiorców innych niż osoby prawne przetwarzamy dane gdy
jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
7. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, możemy się z Państwem kontaktować
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, realizując własny prawnie uzasadniony interes, którym jest
zawieranie i wykonywanie umów. Dane są nam udostępniane przez Państwa pracodawcę.
8. Przetwarzamy Państwa dane jeśli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomości, oferty lub
zapytania (dostarczone za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie), realizacji
działań o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jest
to niezbędne przed zawarciem umowy lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa (art. 6
ust. 1 lit. a), b), lub c) RODO).
9. Przechowujemy dane w celu archiwizacji zgodnie z przepisami prawa (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach
bezpieczeństwa zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, którym jest dochodzenie roszczeń lub
ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych w systemach
teleinformatycznych.
10. Wypełniamy również inne obowiązki przewidziane przepisami prawa, które niejednokrotnie są związane
z przetwarzaniem Państwa danych, np. w zakresie rachunkowości i podatków, transportu, handlu
zagranicznego i cła – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
11. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora, którymi są: zawieranie i wykonywanie umów oraz realizacja innych celów
biznesowych (zwłaszcza realizacja zamówień, dostaw, płatności; obsługa posprzedażowa, min.
rozpatrywanie i realizacja reklamacji lub innych roszczeń; przygotowanie i wysyłanie zapytań
ofertowych oraz odpowiadanie na takie zapytania; rozwój produktów i usług; wewnętrzne cele
administracyjne, np. księgowość, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw),
zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT, ochrona osób i mienia za pomocą monitoringu wideo
oraz poprzez weryfikację osób wjeżdżających/wchodzących na teren zakładu (w tym kierowców
Dostawców).
12. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić następującym odbiorcom: firmie
realizującej dla Spółki outsourcing Inspektora Ochrony Danych Osobowych, firmie dostarczającej
oprogramowanie księgowe i biurowe, innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT,
przewoźnikom, pracownikom tymczasowym, firmie serwisującej monitoring wizyjny, doradcom
prawnym, firmom konsultingowym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, audytorom,
bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Dane przetwarzane są
na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia lub na podstawie przepisów prawa. Nie
udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do
realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają
bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
Dostęp do danych mają również uprawnione organy i instytucje oraz upoważnieni pracownicy
Administratora.
13. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych
14. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, do
jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres określony prawem (m.in. termin przechowywania
dokumentacji wynikający z przepisów prawa podatkowego). W przypadku monitoringu – zapisy
przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 30 dni, chyba że odrębne przepisy stanowią
inaczej. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W
przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia
korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy
przewidziane prawem.
15. W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy
również na ich podstawie automatycznego profilowania.
16. Na terenie oraz w budynkach siedziby Spółki Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O
stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO
oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Administratorem Państwa
danych osobowych zbieranych przez monitoring jest Spółka. Przetwarzanie danych za pomocą
monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia
w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub
niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Spółki, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż
30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
Z poważaniem:
Właściciele Spółki

bottom of page